Uw nieuwsbriefabonnement

Ontvang onze nieuwsbrief in uw mailbox om op de hoogte te blijven van onze nieuwe producten en onze producten.

Word lid van de club
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ontvangt u de beste koopjes voor uw club.

  Follow Us
  Top
   

  Adviesraden

  ouderraad

  De ouderraad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van Infinity football Vilvoorde en bestaat vooral uit ouders van spelers

  De ouderraad is een adviserend en ondersteunend orgaan zonder wettelijke bevoegdheden. Er wordt gestreefd naar een representatieve samenstelling. Dit wil zeggen een mengeling van ouders van verschillende leeftijdsgroepen.

  Wat is de functie van de ouderraad?

  • Voor de ouders
   De ouderraad heeft een spreekbuisfunctie. De raad verwoordt zo goed mogelijk wat er leeft onder de ouders. De doelstelling is om binnen de gestelde grenzen de samenwerking tussen ouders en voetbal te bevorderen om zo de belangen van de spelers zo optimaal mogelijk te kunnen behartigen. Tevens organiseert de ouderraad de niet-sportieve activiteiten van de club. Het doel van deze activiteiten is bijkomende financiële inkomsten genereren. Naast de activiteiten kan de ouderraad ook informatie verstrekken aan ouders én ouders in de gelegenheid stellen om van gedachten te wisselen over onderwerpen in de wereld van het voetbal. Ten behoeve van een optimale uitwisseling tussen de ouderraad en het bestuur is het noodzakelijk dat de verantwoordelijke tevens bestuurslid is van de vzw.

   

  • Voor de club
   De ouderraad is een schakel tussen de ouders en de club. De raad dient als klankbord voor de voetbalopleiding. Men houdt rekening met de mening van de ouders, er wordt zelfs expliciet naar gevraagd. De raad is een waardevolle gesprekspartner en informatiebron voor de club. De ouderraad vergadert tenminste zes keer per seizoen. Regelmatig worden speciale thema’s besproken. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. De leden van het bestuur, de TVJO, de AVJO en directeur
   opleidingen worden eventueel uitgenodigd op deze vergadering, afhankelijk van het onderwerp.

   

  • Wat zijn de bevoegdheden van de ouderraad?
   1. Een ouderraad bestaat uit ten minste vijf leden.
   2. De ouderraad houdt zich enkel bezig met de jeugdploegen en niet met de eerste ploeg.
   3. De ouderraad fungeert als adviesraad voor het bestuur en voor de sportieve staf. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren.
   4. De ouderraad wordt tenminste eenmaal per jaar geïnformeerd door de jeugdvoorzitter en directeur opleidingen over:
   5. De ouderraad heeft de volgende taken en bevoegdheden:
    • de kwaliteit van de voetbalopleiding
    • de kwaliteit van de zorg op de club
    • het welzijn van de spelers
    • het adviseren ten aanzien van de opleiding
    • het adviseren ten aanzien van de lidgelden
    • het adviseren inzake nieuwe activiteiten

  Spelersraad

  De spelersraad kanaliseert opmerkingen, klachten en tips om de bestaande jeugdverwerking nog te verbeteren. De bedoeling is dat er minstens van elke leeftijdscategorie (v.a. U13) één speler is vertegenwoordigd.

   

  • ALGEMEEN

   

   • Deze raad behartigt de belangen van de spelers.
   • De spelersraad heeft tot doel om voor een goede communicatie te zorgen tussen de spelers het jeugdbestuur en de technische staf, waardoor een grotere transparantie ontstaat tussen alle partijen.
   • De spelersraad is eerst en vooral een adviesorgaan en heeft dus geen beslissingsbevoegdheid!

   

  • DOELSTELLINGEN

   

   1. De spelersraad dient steeds de belangen van zowel de jeugdspeler te behartigen.
   2. De spelersraad heeft als doel eventuele klachten en opmerkingen, geformuleerd door de spelers, te melden aan het jeugdbestuur ( = meldingsplicht ).
   3. De spelersraad zorgt voor een goede en gepaste wisselwerking tussen de spelers, het jeugdbestuur en de technische staf. De spelersraad fungeert als zijnde een klankbord tussen alle belanghebbende partijen.
   4. De spelersraad kan ten allen tijde het jeugdbeleidsplan toetsen aan de werkelijkheid. De jeugdopleiding (ook in de bredere betekenis) staat steeds voorop.
   5. De spelersraad zal trachten om de spelers te stimuleren zich actief in te laten met de algemene jeugdwerking (bv helpen op evenementen)

   

  • VOORZITTER

   

   • Deze persoon dient de vergadering voor te zitten en in goede banen te leiden. De voorzitters hebben een pedagogische opleiding genoten en ondersteunen naast de spelersraad ook de mentale en sociale begeleiding van spelers.
   • Dit omvat veel meer dan men op het eerste zicht zou vermoeden, want hij/zij moet verzuchting geven aan de gestelde opmerkingen en/of klachten met een gepast antwoord, dat best ook in goede aarde valt bij alle andere leden van de vergadering.
   • De voorzitter roept een vergadering te samen, hij opent ze en zorgt tevens ook voor de gepaste timing van al de aangekondigde onderwerpen.
   • Bij aanvang van de vergadering worden best de onderwerpen even opgesomd en kan er vervolgens een tijdslimiet worden afgesproken. De voorzitters heeft best het beslissingsrecht bij het afspreken van de modaliteiten.

   

  • AGENDA

   

   1. Het behandelen van zaken die worden voorgedragen door één van de belanghebbende spelers, maar ook van het jeugdbestuur of de technische staf. Dit kan handelen over organisatorische, sportieve en extra-sportieve zaken. Wel enkel aspecten die een algemeen belang hebben, Individuele zaken dienen via andere kanalen (trainer, jeugdcoördinator, TVJO) opgevolgd te worden.
   2. De communicatie tussen alle partijen optimaliseren, zodoende er een goede transparantie aanwezig is en blijft!
   3. Trachten de participatie van de spelers te vergroten, het gevoel te versterken om deel uit te maken van de sportclub.

   

  • FUNCTIONEREN

   

   • De spelersraad wordt het best samengesteld door (minstens) één vertegenwoordiger U13 t.e.m. U17.
   • Een secretaris kan tijdens de eerste ouderraad eventueel worden aangesteld, met als taak alles te notuleren. Deze secretaris zal worden aangeduid tijdens een verkiezing op deze eerste spelersraad.
   • De frequentie van vergaderen zal worden beslist op de eerste vergadering, na de installatie van de algehele ouderraad. De spelersraad dient wel minstens drie maal per seizoen te vergaderen.
   • De spelersraad is bij machte om in een heel uitzonderlijk geval te kunnen overleggen met de leden van het jeugdbestuur en eventueel de technische staf.
   • De spelersraad beschikt over de mogelijkheid om een nieuwsbrief te publiceren voor de ouders, dit eventueel via de site van de club.
   • De spelersraad onderhoudt uiteraard steeds voeling met alle andere ouders, zodoende men kort op de bal kan spelen door opmerkingen snel te ventileren binnen de ouderraad.